Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Witamy na naszej witrynie

Deklaracja Dostępności


Wstęp


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozienicach www.psp2kozienice.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych ani opcji audiodeskrypcji, -filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
-zdjęcia opublikowane przed dniem wejścia w życie ustawy nie posiadają alternatywnych opisów
-dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności -niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Boryczka, kozienicegim2@poczta.onet.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 486142230.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Głowaczowskiej prowadzą do niego schody, oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Na terenie szkoły jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro 2 piętro,3 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.