Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Witamy na naszej witrynie

Półkolonie 2021

Półkolonie letnie w naszej szkoleProsimy o zapoznanie się z zarządzeniem

Zarządzenie Burmistrza nr 14/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącymWniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Broszura


—————————————————————————————————————————————————————

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz o wydrukowanie deklaracji uczęszczania na konsultacje.

Procedury bezpieczeństwa -COVID19


Deklaracja uczęszczania uczennicy/ucznia
wszystkich klas do szkoły na konsultacje w okresie pandemii COVID-19-kliknij-pobierz

—————————————————————————————————


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2020 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kozienice, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru, który również w tym roku zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego w Przedszkolach Nr 1 – 5 oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 1,2,4 w Kozienicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne na stronie internetowej
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/ , wybranej placówce lub stronie urzędu miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl.

ZASADY OGÓLNE

Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Kozienice. Rodzice dzieci spoza naszej gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Kozienicach, gdy w przedszkolach pozostaną wolne miejsca.
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranego przedszkola i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.
Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru i tam składamy również pisemny wniosek.
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

REKRUTACJA KROK PO KROKU
Krok 1 – Wybór przedszkola
Szczegółowe informacje o przedszkolach można znaleźć w ofercie przedszkola na stronach internetowych przedszkoli.
Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić elektronicznie na stronie internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/  a następnie dostarczyć w formie papierowej do placówki którą Państwo określili jako placówkę pierwszego wyboru
Wypełniony wniosek:
podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.
Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Osoby mające problem z dostępem do Internetu mogą zgłosić się do sekretariatu placówki i wypełnić wniosek na miejscu.
Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru
Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.
Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.
Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada Państwu numer PIN.
Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.
Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji. Nie należy składać dokumentów do placówki 2 i 3 wyboru.
Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu
Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.
Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/ 
Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów
W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.
Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kozienicach tzw. kryteria dodatkowe.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
Krok 8 – Procedura odwoławcza
Rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:
wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.
Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.
O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Kozienice.
Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Burmistrza Gminy Kozienice. W tym przypadku Burmistrz pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.